banner

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านติดตามและประสานงานโครงการเชื่อมร้อยเครือข่าย องค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทยเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยังยืนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

*ราคากลาง

*TOR