banner

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านการในระสานงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR