banner

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

*ราคากลาง

*TOR