banner

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน ติดตาม และสนับสนนผู้ตรวจราชการหน่วยงานเจ้าของโครงการกองตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง

*TOR