banner

ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564

ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 กระทรวงพลังงาน  และระบบประชุมทางไกล

ระเบียบวาระระบบติดตามผล Dashboard คลิกที่นี่