banner

เอกสารประกอบการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562

การแบ่งกลุ่มภารกิจ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจาปี ๒๕๖๒ คลิกที่นี่