banner

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี … ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ceonews22072558ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี …
ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม ปตท.ร.ร.กำเนิดวิทย์/สถาบันวิทยสิริเมธี

คลิกอ่าน