banner

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการประชุมFuture Energy Asia 2018

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการประชุม Future Energy Asia 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  งานนิทรรศการ ฯ จัดขึ้นภายใต้จุดมุ่งหมายในการประสานความร่วมมือและส่งเสริมการเจรจาทางธุรกิจด้านพลังงานของภูมิภาคทั้งในส่วนของก๊าซธรรมชาติแอลเอ็นจีและโรงไฟฟ้าเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้นำในท้องถิ่นและระดับประเทศจากอุตสาหกรรมพลังงาน

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  โดยคาดว่าจะดึงดูดผู้ประกอบการภาคธุรกิจมากกว่า 15,000 คนบริษัทร่วมออกงานกว่า 600 รายและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 4,000 คน