banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยวิธีตกลง

* ราคากลาง         * TOR