banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

*  ราคากลาง       * TOR