banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*  ราคากลาง         * TOR