banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องบันทึกภาพวิดีโอ 1 เครื่อง พร้อมชุดอุปกรณ์

*  ราคากลาง        * TOR