banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการ”จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปี พ.ศ.2561 – 2564″ โดยวิธีตกลง

* ราคากลาง            * TOR