banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการทำงานด้านนักวิเคราะห์ โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางหรือเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับมาตราฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการสำหรับกระทรวงพลังงาน

*  ราคากลาง      * TOR