banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหหมาบริการรักษาความปลอดภัย

* ประกาศราคากลาง