banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษา IP Phone ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

* ราคากลาง       * TOR