banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล

*ราคากลาง     * TOR