banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ ACCESS CONTROL สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

* ราคากลาง     * TOR