banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดทำหนังสือ/คู่มือ การสื่อสารเพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ราคากลาง