banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

 * ประกาศราคากลาง    * TOR