banner

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

 

 *  ราคากลาง       * TOR