banner

ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก ไอเดียใหม่ ใช้ชีวิต Energy style ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


‘ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก’ ไอเดียใหม่
ใช้ชีวิต ‘Energy style’ ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3 เทคนิค “Energy style” ที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน ไปพร้อมๆกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
▪ ลดทานเนื้อ สนับสนุนพืชออร์แกนิก
มีการคาดการณ์ว่า การปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่โลกสูงถึง 14.5-18% และอาจจะมากไปถึง 51% โดยมาจากพลังงานที่ใช้ในการผลิตสร้างอาหารให้กับสัตว์จำนวนมาก ซึ่งหากเราลดการกินเนื้อลง และเปลี่ยนไปเป็น กินพืชแทน จะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และนอกจากนั้น ควรเลือกกินผักออร์แกนิก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย
▪ ถุงผ้า ถุงที่ใช้ซ้ำได้ นำกลับมาใช้ใหม่
ขยะที่ทับถมกันเป็นจำนวนมากจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้อากาศเสีย ดังนั้น การลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าหรือถุงที่ใช้ซ้ำได้ หรือยังมีคุณภาพดี กลับมาใช้ใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
▪ เลือกใช้ของที่ย่อยสลายได้ง่าย
เราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ทำจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือเลือกสินค้าที่ไม่ต้องใช้หีบห่อ ถุงหุ้มมากมาย เพื่อลดการผลิตพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรม
การปรับตัวในรูปแบบของ Energy style เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถปรับตัวได้ ขอเพียงเราทุกคนช่วยกันรับผิดชอบสังคม ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน