banner

ปรกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๐ กระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา