banner

ประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน สำหรับ 5 กลุ่มเป้าหมาย ใน 8 พื้นที่เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ประกาศ

*เอกสารประกวดราคา

*ราคากลาง

*TOR