banner

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR