banner

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*ราคากลาง

*TOR