banner

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตามและการสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

*ประกาศประกวดราคา

*เอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง