banner

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคม
ของกระทรวงพลังงาน ตามแนวทางของแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จำนวน   9  ท่าน
ได้แก่
1) ตัวแทนผู้ใช้/ผู้บริโภคพลังงาน                                        จำนวน  3 คน
2) ตัวแทนองค์กรผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายพลังงาน                           จำนวน  3 คน
3) ภาควิชาการ                                                                     จำนวน  3 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 6284 หรือ 0 2140 6302

วิธีการและกำหนดการเสนอชื่อบุคคล

          หน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน (www.energy.go.th) หรือตาม QR Code ท้ายประกาศนี้
ส่งเอกสารได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ชั้น 23 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงพลังงาน       คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมของกระทรวงพลังงาน           คลิกที่นี่