banner

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากรกระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

Download (PDF, 1.34MB)