banner

ประกาศการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา