banner

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ         * เอกสารประกวดราคา     *  TOR      * ราคากลาง