banner

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 * ประกาศ     * เอกสารประกวดราคา    * TOR     * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา