banner

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 *  ประกาศ       * เอกสารประกวดราคา      * TOR    * ใบแจ้งปริมาณงานและราคา