banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการบริการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา