banner

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบการประชุมสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์ (War Room)

*ราคากลาง

*TOR