banner

ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (e-Petition)

*ราคากลาง

*TOR