banner

ประกาศราคากลาง และ TOR การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมตาม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 2)

*ราคากลาง

*TOR