banner

ประกาศราคากลาง และ TOR งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนสำหรับห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ราคากลาง

*TOR