banner

ประกาศราคากลาง และ TOR สำหรับการเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

*ราคากลาง

*TOR