banner

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน