banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2560

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง