banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับที่ 2) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 5 มกราคม 2561

*TOR