banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม การประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 15 มกราคม 2561

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง