banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ฉบับที่ 4 ) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 29 มกราคม 2561

tor