banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ร่าง TOR

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ราคากลาง