banner

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 8 มีนาคม 2564

*ร่างประกาศ        *  ร่างเอกสารประกวดราคา        * TOR