banner

ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) จ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลพลังงาน ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

* ร่างประกาศ          * ร่างเอกสารประกวดราคา         * TOR           * ราคากลาง