banner

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านงานศิลปะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง