banner

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*TOR

*ราคากลาง