banner

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 6 ธันวาคม 2560

*ร่างประกาศประกวดราคา

*ร่างเอกสารประกวดราคา

*ร่าง TOR

*ราคากลาง